LumiSkin

Inovativní vzorec proti zbarvení!

Zbarvení kù¾e je vá¾ným estetickým problémem. Krásná kù¾e bez skvrn a skvrn je vizitkou èlovìka bez ohledu na pohlaví a vìk. Bohu¾el není mo¾né tento stav zachovat, proto¾e na kù¾i se objevují zbarvení a pehy. Ne v¹echny zmizely spontánnì, mnozí z nich zùstávají trvale, ale na¹tìstí ne ka¾dý musí ¾ít s nimi! LumiSkin je bezpeèné o¹etøení pro zesvìtlení zbarvení, které se doporuèuje pro v¹echny typy pleti vèetnì citlivé poko¾ky. Je bezpeèné, pøirozené a nemá ¾ádné kontraindikace. LumiSkin je pokroèilá metoda ke zlep¹ení kvality a vzhledu kù¾e. Odstranìní pigmentaèních skvrn je specialitou LumiSkin, zjistìte, co je¹tì va¹e kù¾e získá!
Pøeètìte si více

Jak funguje LumiSkin?

Aktivita LumiSkin je zamìøena na potírání hyperpigmentace. Úèinné látky neutralizují pøebyteèné barvivo v kù¾i. Dekorají barvy den po dni. Podstatnou pøísadou omlazení je èistý kolagen, který obnovuje správné fungování poko¾ky na bunìèné úrovni. Aktivuje metabolismus v pojivové tkáni, stimuluje syntézu nových kolagenových vláken. Komplex LUMISPHERE reguluje produkci melaninu v kù¾i, co¾ pøispívá k mírnému, neagresivnímu zesvìtlení poko¾ky. Kompozice byla doplnìna jasmínovým olejem a jojobovým olejem, které zlep¹ují pevnost a pru¾nost poko¾ky, zmíròují zánìtlivé zmìny a zaji¹»ují ochranu pøed sluneèním záøením.
Pøeètìte si více

Výhody pou¾ití LumiSkin

Koupit LumiSkin a u¾ívejte si dokonale omlazené poko¾ky bez zbarvení! Zjistìte hlavní výhody pou¾ívání tohoto produktu a zjistìte, co skuteènì pomáhá.

Odstraòuje odbarvení

Produkt odstraòuje pigmentaèní zmìny, které vás zestárly a vypadaly nevzru¹enì. Úèinky: rovnomìrné barvení a omlazení.

Zdravá ple» vypadá po dlouhou dobu

Pøísady pøípravku vy¾ivují poko¾ku, posilují její pøirozenou obranyschopnost a zabraòují opìtovnému odbarvení.

Zastavení procesù stárnutí

Pøísady LumiSkin jsou skvìlými aktivátory mladých lidí, které zastavují proces tvorby vrásek a vyhlazují hluboké vrásky.

Krátce na zmìnu

LumiSkin odstraòuje zbarvení za pouhých 30 dní! Potøebujete pouze mìsíc, abyste si u¾ívali nový vzhled poko¾ky.

Optimální hydratace poko¾ky

Budete se zbavit nepøíjemných pocitù páskování a tahání. Va¹e poko¾ka bude zvlhèena a pøestane uschnout.

Pou¾ití

LumiSkin je jedineèný krém, který by mìl být pou¾it v závislosti na záva¾nosti zmìn pigmentace. Aplikujte ka¾dé ráno a veèer na oèistou poko¾ku na oblièeji, krku a výstøihu nebo na jiných èástech tìla, pokud se potýkáte s vìt¹ími barvami. V pøípadì men¹ích krvácení mù¾e být pøípravek u¾íván dennì po celý den. Výrobce LumiSkin nedoporuèuje pou¾ití této léèby jako doprovodné jiné podobné. LumiSkin obsahuje pouze ne¹kodné, testované souèásti. Neobsahuje parabeny, silikony, syntetická barviva, minerální oleje a konzervaèní látky. Pøírodní pøísady LumiSkin nejsou alergeny, ale pokud se chcete ujistit, ¾e nemáte pøecitlivìlost na ¾ádnou ze slo¾ek, otestujte produkt na dlani a naná¹ejte malé mno¾ství krému.
Pøeètìte si více

Názory a úèinky

Klinické testy potvrzují mimoøádnou úèinnost LumiSkin. U 100% subjektù byla pozorována viditelná pigmentaèní pigmentace. Ji¾ bìhem prvního týdne do¹lo k výraznému zlep¹ení vzhledu a barvy pleti. Po 30 dnech nebyla zmìna barvy viditelná, vrásky byly vyhlazeny a kù¾e získala mlad¹í vzhled. 98% ¾en vyjádøilo kladné názory o testovaném pøípravku a stejný poèet vynechal dal¹í pøípravky na denní péèi výbìrem LumiSkin. Zku¹ení kosmetologové se domnívají, ¾e LumiSkin je úèinnou alternativou drahých lékaøských postupù, které mají mnoho kontraindikací a ne v¾dy poskytují takové skvìlé výsledky.
pøeètìte si v¹echny recenze
Online: Zùstal: umìní
Pozor! Propagace pro vás LumiSkin pouze podle
kup nyní