LumiSkin

Inovatívny recept proti odfarbovaniu!

Odfarbenie ko¾e je vá¾ny estetický problém. Krásna poko¾ka bez ¹kvàn a ¹kvàn je vizitkou mu¾a bez ohµadu na pohlavie a vek. Bohu¾iaµ nie je v¾dy mo¾né zachova» tento stav, preto¾e na ko¾i sa objavia sfarbenia a pehy. Nie v¹etky spontánne zmiznú, mnohé z nich zostávajú trvale, ale na¹»astie nie ka¾dý musí ¾i» s nimi! LumiSkin je bezpeèné o¹etrenie na zmiernenie odfarbenia, ktoré sa odporúèa pre v¹etky typy poko¾ky vrátane citlivej ko¾e. Je bezpeèné, prirodzené a nemá ¾iadne kontraindikácie. LumiSkin je pokroèilá metóda na zlep¹enie kvality a vzhµadu poko¾ky. Odstránenie pigmentaèných ¹kvàn je ¹pecialitou LumiSkin, uvidíte, èo e¹te získa va¹a poko¾ka!
èítaj viac

Ako funguje LumiSkin?

Aktivita LumiSkin je zameraná na boj proti hyperpigmentácii. Úèinné látky neutralizujú prebytoèné farbivo v poko¾ke. Ka¾dý deò rozjasòujú sfarbenia. Základnou zlo¾kou omladenia je èistý kolagén, ktorý obnovuje správnu funkciu poko¾ky na bunkovej úrovni. Aktivuje metabolizmus v spojivovom tkanive, stimuluje syntézu nových kolagénových vlákien. Komplex LUMISPHERE reguluje produkciu melanínu v poko¾ke, èo prispieva k miernemu, neagresívnemu odfarbovaniu poko¾ky. Kompozícia bola doplnená jasmínovým olejom a jojobovým olejom, ktoré zlep¹ujú pevnos» a pru¾nos» poko¾ky, zmieròujú zápalové zmeny a zabezpeèujú ochranu pred slneèným ¾iarením.
èítaj viac

Výhody pou¾ívania LumiSkin

Kúpi» LumiSkin a vychutnajte si dokonale omladenú poko¾ku bez zmeny farby! Zistite hlavné výhody pou¾ívania tohto produktu a zistite, èo skutoène pomáha.

Odstránenie odfarbenia

Výrobok odstraòuje zmeny pigmentácie, ktoré vás starnú a vyzerajú nevzru¹ene. Úèinky: rovnomerné farbenie a omladenie.

Zdravá poko¾ka vyzerá dlho

Zlo¾ky prípravku vy¾ivujú poko¾ku, posilòujú jej prirodzenú obranyschopnos» a zabraòujú opätovnému zafarbeniu.

Zastavenie procesov starnutia

Zlo¾ky LumiSkin sú skvelými aktivátormi mladých µudí, zastavujú proces tvorby vrások a vyhladzujú hlboké vrásky.

Krátka doba na zmenu

LumiSkin odstraòuje zafarbenie za 30 dní! Potrebujete len mesiac na to, aby ste si u¾ili nový vzhµad va¹ej poko¾ky.

Optimálna hydratácia poko¾ky

Budete sa zbavi» nepríjemných pocitov páskovania a »ahania. Va¹a poko¾ka bude zvlhèená a prestane vyschnú».

pou¾itie

LumiSkin je jedineèný krém, ktorý sa má pou¾íva» v závislosti od záva¾nosti pigmentových zmien. Naneste ka¾dé ráno a veèer na oèistenú poko¾ku na tvári, krku a výstrihu alebo iných èastiach tela, ak sa stretnete s väè¹ími odfarbeniami. V prípade malých krvácaní sa produkt mô¾e denne pou¾íva» na celý deò. Výrobca LumiSkin neodporúèa pou¾íva» túto lieèbu ako sprievodnú inú podobnú. LumiSkin obsahuje iba ne¹kodné, testované súèasti. Neobsahuje parabény, silikóny, syntetické farbivá, minerálne oleje a konzervaèné látky. Prírodné zlo¾ky LumiSkin nie sú alergény, ale ak sa chcete uisti», ¾e nemáte precitlivenos» na niektorú zo zlo¾iek, otestujte produkt na dlani a naneste malé mno¾stvo krému.
èítaj viac

Názory a úèinky

Klinické testy potvrdzujú mimoriadnu úèinnos» LumiSkin. U 100% jedincov sa pozorovala viditeµná pigmentácia pigmentácie. U¾ v prvom tý¾dni do¹lo k výraznému zlep¹eniu vzhµadu a farby ko¾e. Po 30 dòoch sa zmena farby u¾ nevyskytla, vrásky sa vyhladili a ko¾a nadobudla mlad¹í vzhµad. 98% ¾ien vyjadrilo pozitívne názory o testovanom produkte a rovnaký poèet vynechal iné prípravky na ka¾dodennú starostlivos» výberom LumiSkin. Skúsení kozmetológovia sa domnievajú, ¾e LumiSkin je úèinnou alternatívou k drahým lekárskym postupom, ktoré majú poèetné kontraindikácie a nie v¾dy poskytujú také skvelé výsledky.
preèítajte si v¹etky recenzie
On-line: Zostal: umenie
Pozornos»! Propagácia pre vás LumiSkin iba podµa
kúpte teraz